استادیار
E-MAIL:
farazmand@irost.org
Fax:
02156276636
Tel:
02156276636
دانشیار
E-MAIL:
m.safavi@irost.ir
Tel:
021-56276609
استادیار
E-MAIL:
hadizadehmahnaz@gmail.com
Fax:
021-56276636
Tel:
021-56276636
استادیار
E-MAIL:
gitasaadat@gmail.com
Fax:
+98 21 5627 6636
Tel:
+982156276344ext2254
استادیار
E-MAIL:
sohrabi@irost.org
Fax:
002156276636
Tel:
09120883628
دانشیار
E-MAIL:
azin@irost.ir
Tel:
09121033627
استادیار
E-MAIL:
zahra_aminibaiat@yahoo.com
Fax:
02156276636
Tel:
02156276344-ext:2259
استادیار
E-MAIL:
bakhtiari[at]irost.ir
Fax:
+98 21 56275510
Tel:
+98 21 56276613
استادیار
E-MAIL:
nbakhtiari@irost.org
Fax:
02156276636
Tel:
02157416254
استادیار
E-MAIL:
pajooh@irost.ir
دانشیار
E-MAIL:
mheydarian@yahoo.com
دانشیار
E-MAIL:
rostami2002@yahoo.com
Fax:
02156276636
Tel:
02156276636
استادیار
E-MAIL:
zare@irost.org
استادیار
E-MAIL:
ghobadnejhad@gmail.com
Fax:
002156276636
Tel:
002156276636
دانشیار
E-MAIL:
mkianirad2002@yahoo.com
 استاد پژوهشكده زيست فناوري  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
استاد
E-MAIL:
mirdamadi@irost.ir
استادیار
E-MAIL:
j.hemmat@gmail.com
Fax:
02156276636
Tel:
021-56276020-5
استادیار
E-MAIL:
vaez_m@yahoo.com
Fax:
00982156276636
Tel:
+982156276021ext6193