کارکنان

دانشیار
E-MAIL:
m.safavi@irost.ir
Tel:
021-56276609
استادیار
E-MAIL:
hadizadehmahnaz@gmail.com
Fax:
021-56276636
Tel:
021-56276636
دانشیار
E-MAIL:
azin@irost.ir
Tel:
09121033627
E-MAIL:
zesfehani_2006@yahoo.com
Fax:
02156276636
Tel:
02156276636
Ms sanaz jafari
مهندس
E-MAIL:
s_jafary@live.com
Tel:
56276326-2351
استادیار
E-MAIL:
pajooh@irost.ir
استادیار
E-MAIL:
zare@irost.org
استادیار
E-MAIL:
ghobadnejhad@gmail.com
Fax:
002156276636
Tel:
002156276636
دانشیار
E-MAIL:
mkianirad2002@yahoo.com