دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران .پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2015