اولین همایش ملی زیست پالایی.ايران.دانشگاه صنعتي شريف
2014