چهاردهمین کنفرانس بین المللی میکروبیولوژی ایران
2013