2015 استخراج و همانه سازی ژن آنزیم کراتیناز از باکتری Pseudomonas putida در باکتری E.coli دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران .پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2015 Biofixation of CO2 with cyanobacterium Spirulina sp. in phototrophic condition International Conference on Emerging Trends in Biotechnology, ICETB(2014), November .india
2014 انتخاب ریزجلبک مناسب برای جذب و کاهش دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای اولین همایش ملی زیست پالایی.ايران.دانشگاه صنعتي شريف
2013 antimicrobial activity of Different parts of Lavandula plant چهاردهمین کنفرانس بین المللی میکروبیولوژی ایران
N. Bakhtiari, K. Hoseini pajouh, M. Hadizadeh 2013 Investigate the effect of antisense RNA on two prostate cancer cell lines. The 8th national & 5th ternational Conference of Biology. Tehran, Iran
M. Hadizadeh, M. Seifipour. 2012 Evaluation the thermal stability of alcohol dehydrogenase from Crocus sativus L. The 17th national & 5th International Conference of Biology. Tehran,Iran
M. Hadizadeh 2011 Optimizing photosensitizers for photodynamic therapy Laser in Medicine National Congress. Tehran, Iran