کارکنان

استادیار
E-MAIL:
farazmand@irost.org
Fax:
02156276636
Tel:
02156276636
استادیار
E-MAIL:
sohrabi@irost.org
Fax:
002156276636
Tel:
09120883628
دانشیار
E-MAIL:
mheydarian@yahoo.com
دانشیار
E-MAIL:
rostami2002@yahoo.com
Fax:
02156276636
Tel:
02156276636
E-MAIL:
farzaneh_salami@yahoo.com
Fax:
02156276636
Tel:
02156276636
مهندس
E-MAIL:
nazanin.kazeminejad@gmail.com
Fax:
02156276636
Tel:
02156276021
استادیار
E-MAIL:
j.hemmat@gmail.com
Fax:
02156276636
Tel:
021-56276020-5
استادیار
E-MAIL:
vaez_m@yahoo.com
Fax:
00982156276636
Tel:
+982156276021ext6193