کارکنان

استادیار
E-MAIL:
farazmand@irost.org
Fax:
02156276636
Tel:
02156276636
دانشیار
E-MAIL:
mheydarian@yahoo.com
دانشیار
E-MAIL:
rostami2002@yahoo.com
Fax:
02156276636
Tel:
02156276636
E-MAIL:
farzaneh_salami@yahoo.com
Fax:
02156276636
Tel:
02156276636
استادیار
E-MAIL:
sohrabi@irost.org
Fax:
002156276636
Tel:
09120883628
استادیار
استادیار
E-MAIL:
vaez_m@yahoo.com
Fax:
00982156276636
Tel:
+982156276031ext2264