دكتر محمد فرهادي با حضور در محل سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از اولين موزه تخصصي گل‌سنگ ايران بازديد كرد. به گزارش روابط عمومي، اولين موزه تخصصي گل‌سنگ شناسي ايران صبح امروز با حضور وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران افتتاح شد. از 900 گونه گل‌سنگ شناسايي شده در ايران بيش از 600 گونه در اين موزه به نمايش گذاشته شده‌است و تخمين زده‌ مي‌شود كه تا 2 هزار گونه گل‌سنگ در ايران وجود داشته باشد. همچنين در گنجينه (هرباريوم) اين موزه 500 گونه گل‌سنگ‌ از كشورهاي اروپا، آسيا و آمريكا براي انجام تحقيقات و مستندنگاري نگهداري مي‌شود.