در اين مراسم همچنين از پژوهشگران برگزيده سال 1395 سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران تجليل به عمل آمد. دكتر معصومه قبادنژاد، رتبه سوم پژوهشگر برگزيده از پژوهشكده زيست‌فناوري را كسب كردند.


Research Week 1395

همچنين دكتر عليرضا عشوري، رتبه اول پژوهشگر برگزيده از پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي، دكتر محمدعلي اردكاني، رتبه اول پژوهشگر برگزيده از پژوهشكده مكانيك، دكتر سيداحمد مظفري، رتبه دوم پژوهشگر برگزيده از پژوهشكده فناوري‌هاي شيميايي را كسب كردند.