.بیست و هفتمین شماره نشریه عتف (بهمن1397) وابسته به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد. فایل جهت بهره برداری در زیر آورده شده است