اهم فعاليتهاي پژوهشکده:
• انجام طرحهاي پژوهشي و نيمه صنعتي از آزمايشگاه تا پايلوت بر اساس نياز يا سفارش واحدهاي فناوري
• تهيه، نگهداري، شناسائي و عرضه ميکروارگانيسمهاي بومي و جهاني
• انجام بهينه سازي سويه هاي توليد کننده و بهبود شرايط توليد محصولات بيولوژيک با روشهاي مهندسي بمنظور افزايش سطح توليد و توجيه پذيري اقتصادي فرايندهاي زيستي
• افزايش مقياس طرحهاي پژوهشي انجام شده در مراکز ديگر با استفاده از امکانات آزمايشگاهي، ميني پايلوت و پايلوت در ظرفيتهاي مختلف
• ارزيابي فني – اقتصادي مرحله آزمايشگاهي توليد محصولات در ميني پايلوت براي توليد نيمه صنعتي
• مشارکت در آموزش دانشجويان دكتراي تخصصي بيوتكنولوژي و رشته هاي مرتبط
• انجام پايان نامه هاي دانشجوئي کارشناسي ارشد و دكترا در رشته هاي مرتبط
• طراحي و ساخت فرمانتور هاي ارليفت و همزن دار با ظرفيتهاي مختلف
• برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت ملي، منطقه اي و بين المللي براي انتقال دانش در سطح مراكز آموزشي، پژوهشي و فناوري