- فناوري توليد ريز سازواره ها و مولکولهاي فعال بيولوژيک مورد نياز صنايع بيوتکنولوژي کشور

  - توسعه فناوري بيوسنسورها

  - تدوين دانش فني ساخت محصولات سازگار با محيط زيست

  - شناسائي و جداسازي مولکولهاي فعال بيولوژيک با اتکاء بر روشهاي نوين بيوتکنولوژي و نانو بيوتکنولوژي براي توليد مواد داروئي-آنزيمها و مواد آلي

  - جداسازي،شناسائي و نگهداري ميکروارگانيسمهاي بومي

  - افزايش مقياس فرايندو يادستگاههاي طرحهاي پژوهشي انجام شده در مراکز ديگر با استفاده از امکانات آزمايشگاهي ،ميني پايلوت و پايلوت در ظرفيتهاي مختلف

  - تصفيه بيولوژيک پسابهاي صنعتي و حذف آلاينده هاي صنعتي از آب و خاکهاي آلوده با روش bioremediation

  - توليد حشره کشها و کودهاي بيولوژيک سازگار با محيط زيست

  - فرمولاسيونهاي نانوبيوتکنولوژي براي انتقال دارو ،جداسازي و شناسائي نانو ذرات زيستي براي کاربرد در علوم زيستي