استاد پژوهشكده زيست فناوري  سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران
استاد
گروه پژوهشی: 
زيست فناوري پزشکي و صنايع داروئي
ایمیل: 
mirdamadi@irost.ir
Mirdamadi_sa@yahoo.com
Saeed.mirdamadi@gmail.com

تب‌های عمودی