دانشیار
گروه پژوهشی: 
زيست انرژي و فرآيندهاي تبديلي
ایمیل: 
mkianirad2002@yahoo.com

تب‌های عمودی