استادیار
گروه پژوهشی: 
زيست انرژي و فرآيندهاي تبديلي
ایمیل: 
m.safavi@irost.ir
msafavi@ut.ac.ir
safavi_maliheh@yahoo.com
تلفن: 
021-56276609