استادیار
گروه پژوهشی: 
زيست انرژي و فرآيندهاي تبديلي
ایمیل: 
ghobadnejhad@gmail.com
تلفن: 
002156276636
فاکس: 
002156276636

تب‌های عمودی