گروه پژوهشی: 
زيست فناوري صنعتي و محيط زيست
ایمیل: 
farzaneh_salami@yahoo.com
farzanehsalami2017@gmail.com
تلفن: 
02156276636
فاکس: 
02156276636

تب‌های عمودی