گروه پژوهشی: 
زيست انرژي و فرآيندهاي تبديلي
ایمیل: 
zesfehani_2006@yahoo.com
esfahani@irost.ir
تلفن: 
02156276636
فاکس: 
02156276636

تب‌های عمودی