گروه پژوهشی: 
زيست فناوري پزشکي و صنايع داروئي
ایمیل: 
zohrehamidi56@yahoo.com
amidi@irost.ir
تلفن: 
56276326-2352

تب‌های عمودی