استاد
سمت:
رئیس پژوهشکده
mirdamadi@irost.ir
دانشیار
سمت:
معاون پژوهشکده
m.safavi@irost.ir
تلفن:
021-56276636
استاد
سمت:
مدیرگروه زیست انرژی و فرایندهای تبدیلی
azin@irost.ir
تلفن:
09121033627
دانشیار
سمت:
مدیر گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی
تلفن:
02156276020
استادیار
سمت:
گروه زیست فناوری صنعتی و محيط زیست
vaez_m@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416807
استادیار
سمت:
عضو هیئت علمی
zahra_aminibaiat@yahoo.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
982156276021ext:2259
استادیار
s.imanparast@irost.ir
دورنگار:
021-56276636
تلفن:
021-57416647
استادیار
nbakhtiari@irost.org
دورنگار:
021-56276636
تلفن:
021-57416254
استادیار
pajooh@irost.ir
دانشیار
rostami2002@yahoo.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
02156276636
استادیار
f.rezvani@irost.ir
دورنگار:
021-57416804
تلفن:
021-57416276
استادیار
سمت:
عضو هیئت علمی
zare@irost.org
استادیار
gitasaadat@gmail.com
دورنگار:
00982156276636
تلفن:
982156276344ext2254
استادیار
sohrabi@irost.org
دورنگار:
002156276636
تلفن:
002156276636
وب سایت:
سمت:
رئیس مرکز کلکسيون میکروارگانیسم های صنعتی (PTCC)
mohseni@irost.ir
دورنگار:
+98(228) 227-5510
تلفن:
+98(228) 227-5510
استادیار
farazmand@irost.org
دورنگار:
02156276636
تلفن:
02156276636
دانشیار
ghobadnejhad@gmail.com
تلفن:
021-57416814
وب سایت:
دانشیار
hadizadehmahnaz@gmail.com
دورنگار:
021-56276636
تلفن:
021-56276636
استادیار
j.hemmat@gmail.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
021-56276020-5
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.