بدينوسيله پوستر سخنراني آقاي دكتر كريستين پرينتزن استاد سيستماتيك و تكامل مولكولي گلسنگ ها از موزه سنكنبرگ فرانكفورت آلمان ارسال مي گردد. از علاقمندان براي حضور در اين جلسه دعوت بعمل مي آيد.   
عنوان سخنراني :  Lecanomics: New ways of species detection and recognition in a ubiquitous  group of lichens    
 زمان: يكشنبه 31 تيرماه -  ساعت 10 الي 11   
محل برگزاري: پژوهشكده زيست فناوري، سالن جلسات       
هماهنگ کننده: دکتر محمد سهرابی
برای مشاهده پوستر سخنرانی بر روی فایل زیرکلیک کنید: