خسرو صدیق بیان، مھناز مظاھري اسدي، عباس فرازمند، علیرضا منادي سفیدان، ناصر علی اصغرزاد
مجلھ علمی- پژوھشی دانش آب و خاك ، دوره 27 ،شماره 4 ،صفحھ 149- .1396 ،158
2017

آلودگی خاک‌ها به هیدروکربن‌های آروماتیک نفتی، یکی از مهم‌ترین مشکلات زیست محیطی در برخی از نقاط کشور به‌ویژه در اطراف پالایشگاه‌های  نفتی است. جهت پاک‌سازی این مواد روش‌های بیولوژیکی به جهت ارزان و قابل دسترس بودن بر سایر روش‌ها ترجیح داده می‌شود. میکروارگانیسم‌های موجود در خاک از هیدروکربن‌ها به‌عنوان منبع کربن و انرژی استفاده کرده و نهایتاًتولید آب،CO2، زیست توده و مواد بی‌ضرر می‌کنند. در این مطالعه، نمونه‌هایی از خاک‌های غیر آلوده شهر وآلوده پالایشگاه تبریز برداشته و100 کلنی میکروب خالص پس از کشت در محیطYGM و SCA بدست آمد. هیدروکربن فنانترن با غلظت 1000 میلی‌گرم در لیتر در محیط MHB تهیه نموده و جمعیت ثابتی از باکتری‌های فوق به‌صورت جداگانه اضافه شد،  به‌مدت یک هفته در ˚C28 با شرایط شیک rpm 130  انکوباسیون گردید. میزان تخریب فنانترن با اسپکتروفتومتر، ارزیابی و با روش کروماتوگرافی TLC از کاهش ترکیب آروماتیک اطمینان حاصل گردید. تعداد 87 باکتری تجزیه کنندة فنانترن جدا شد و میزان تخریب آنها 8/93-2/3% مشخص گردید. نمونه‌ای از متابولیت‌های ثانویه که بیشترین درصد تخریب را داشت جهت شناسایی مورد تجزیه GC-Mass قرار گرفت و مشخص گردید در اثر تجزیه بیولوژیکی فنانترن چند ماده حدواسط بدون خواص سمی حاصل شده است. جدایه‌های با توانایی تخریب بیولوژیکی بیش از 50% مورد شناسایی قرار گرفتند. با شناسایی باکتری‌های مؤثر و ایجاد شرایط بهینه می‌توان درمقیاس ‌صنعتی و کاربردی اقدام به پاک‌سازی خاک‌های آلوده ازهیدروکربن‌های چند حلقه‌ای آروماتیک  کرد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.