فاطمه قرباني پارسا افقي حميده
فصلنامه بيوتكنولوژي و ميكروبيولوژي كاربردي، بهار 1391 , دوره 1 , شماره 1 ; از صفحه 23 تا صفحه 41
2013

گياهان به دليل داشتن مسير اصلاحات پس از ترجمه مشابه سلول هاي جانوري، سيستمي ارزان جهت توليد پروتئين هاي نوتركيب در مقياس بالا را فراهم نموده اند. هدف اين تحقيق بررسي بيان اختصاصي هورمون داروئي كلسي تونين انساني (hCT (كه در درمان بيماريهاي استخواني نقش دارد در غده گياه سيب زميني (tuberosum Solanum (به عنوان ميزبان بود. ژن سنتتيك كلسي تونين با توالي بهينه سازي شده بر اساس رمز هاي ترجيحي ميزبان تحت كنترل پروموتر ژنPatatin I Class با قابليت ابراز اختصاصي در غده سيب زميني و خاتمه دهنده NOS قرار گرفت و پس از كلون سازي در ناقل دوتايي از طريق آگروباكتريوم به غده گياه سيب زميني منتقل گرديد. پس از تراريختي و تكثير، نسل اول گياهان تراريخته از نظر وجود ژن فوق توسط PCR و نيز ميزان بيان پروتئين نوتركيب هدف بوسيله ELISA مورد بررسي قرار گرفت. بيشترين بيان حاصل از واريته كاردال، با بياني معادل ng 1/5 بود.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.