الهام بیرانوند ، محمد زندی ، محمدرضا سنجابی ، حمیده افقی
توليدات دامي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان)، تابستان 1396 , دوره 19 , شماره 2 ; از صفحه 493 تا صفحه 506
2017

هدف از اين پژوهش بررسي تأثير عصاره زنجبيل و ويتامين E بر عملکرد سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني گوسفند بود. براي اين منظور غلظت هاي مختلف از عصاره هاي آبي و هيدروالکي زنجبيل و ويتامين E بر زنده ماني، تشکيل کلوني و بيان ژن هاي مهار کننده (bcl2 و bcl2l1) و پيش برنده آپوپتوز (bax) در سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني آزمايش شدند. سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني از بيضه گوسفندان کشتار شده با استفاده از روش هضم آنزيمي دو مرحله اي استحصال و به روش حذف تمايزي خالص سازي شدند. سپس با استفاده از رنگ آميزي آلکالين فسفاتاز و بيان شناساگرهاي اختصاصي oct-4 و c-kit شناسايي شدند. نتايج نشان داد زنده ماني سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني در محيط کشت حاوي سطوح بالاتر از 800 ميکروگرم بر ميلي ليتر از عصاره هيدروالکلي زنجبيل بطور معني داري در مقايسه با شاهد کاهش يافت (05/0>P). در حالي که بيشترين زنده ماني سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني هنگام استفاده که 800 ميکروگرم بر ميلي ليتر از عصاره آبي زنجبيل بود و با افزايش غلظت ويتامين E (تا 100 ميکروگرم بر ميلي ليتر) زنده ماني سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني افزايش يافت. بيان ژن bax در غلظت هاي موثر عصاره آبي زنجبيل (150 ميکروگرم بر ميلي ليتر) و ويتامين E (50 ميکروگرم بر ميلي ليتر) کاهش يافت در حالي که عصاره هيدروالکلي زنجبيل (150 ميکروگرم بر ميلي ليتر) و غلظت هاي بالاي عصاره آبي (بيشتر از800 ميکروگرم بر ميلي ليتر) بيان اين ژن را افزايش دادند. بر اساس نتايج حاصل از اين مطالعه مي توان از غلظت هاي 150 ميکروگرم بر ميلي ليتر از عصاره آبي زنجبيل و يا 50 ميکروگرم بر ميلي ليتر از ويتامين E به منظور بهبود شرايط کشت سلول هاي بنيادي اسپرماتوگوني گوسفند استفاده نمود.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.