راحله ايرواني مهاجري ، مهتا ميرزايي ، حميده افقي
فصلنامه فناوریهای نوین غذایی، دوره ششم و شماره 4
2019

شرايط هيدروليز آنزيمي پروتئين ها شامل نوع آنزيم، زمان هيدروليز و درجه هيدروليز بر فعاليت زيستي محصول هيدروليز پروتئين تاثير گذار است. هدف از تحقيق حاضر، بررسي اثر شرايط هيدروليز آنزيمي بوسيله آنزيم هاي پپسين، کيموتريپسين و ترکيب دو آنزيم (نسبت آنزيم به سوبستراي 1: 10، زمان 5 ساعت، دماي 37 درجه سانتي گراد) بر ميزان توليد پپتيدهاي آنتي اکسيدان از پروتئين ريزجلبک اسپيرولينا پلاتنسيس استخراج شده با روش سونيکاسيون (200 وات، 20 کيلوهرتز، زمان 5 دقيقه) بود. ميزان پيشرفت هيدروليز آنزيمي با روش(OPA) O-phethaldialdehyde و فعاليت آنتي اکسيداني محصول هيدروليز پروتئين، بر اساس دو مکانيسم مهارکنندگي راديکال هاي DPPH و ABTS در طي زمان هيدروليز بررسي شدند. مقدار گروه هاي آمين آزاد بعد از 5 ساعت هيدروليز از مقدار 272/3 ميکرومول لوسين/ميلي گرم پروتئين به مقادير 653/3 و 522/4 و 713/3 به ترتيب براي آنزيم هاي پپسين، کيموتريپسين و ترکيب دو آنزيم رسيد. فعاليت آنتي اکسيداني محصول هيدروليز پروتئيني در طي زمان هيدروليز افزايش يافت. بطوريکه فعاليت مهارکنندگي راديکال هاي DPPH و ABTS بعد از 150 دقيقه هيدروليز بوسيله پپسين به ترتيب به مقادير 23 و 110 ميکرومول ترولوکس/ ميلي گرم پروتئين رسيد. درحاليکه هيدروليز بوسيله آنزيم کيموتريپسين فعاليت آنتي اکسيداني را بعد از 120 دقيقه به ترتيب به مقادير 18 و 159 ميکرومول ترولوکس/ميلي گرم پروتئين رساند و ترکيب دو انزيم باعث افزايش فعاليت مهار کنندگي DPPH تا مقدار 25 ميکرومول ترولوکس/ ميلي گرم پروتئين (بعد از 90 دقيقه) و مهارکنندگي ABTS تا مقدار 230 ميکرومول ترولوکس/ ميلي گرم پروتئين (بعد از 210 دقيقه) شد بطور کلي نتايج نشان دادند که هيدروليز پروتئين ريزجلبک اسپيرولينا پلاتنسيس بوسيله آنزيم هاي پپسين و کيموتريپسين و ترکيب دو آنزيم باعث توليد پپتيدهاي آنتي اکسيدان مي شود و آنزيم کيموتريپسين آنزيم موثرتري از پپسين و استفاده از ترکيب دو آنزيم پپسين و کيموتريپسين موثرتر از استفاده تکي از آنزيم هاست.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.