بسيحاق فاطمه،خسيرو رستمي* و زهرا اصفهاني
دوماهنامه مهندسی شیمی ایران، پیاپی ۹۷ (خرداد و تیر ۱۳۹۷)
2014

فرایند تولید هیدروژن زیستی به روش تخمیر در تاریکی، فرایند پیچیده و چند محصوله است که در غیاب اکسیژن و نور انجام می شود. در این مقاله، با مروری بر عوامل شیمیایی و فیزیکی جهش زا در تولید هیدروژن زیستی به روش تخمیر در تاریکی تاثیر آنها بر بازده تولید هیدرژن ازطریق سویه انتروباکتر بررسی شده است. با بهره گیری از هر دو عامل فیزیکی و شیمیایی جهش زا بازده تولید هیدروژن نسبت به سویه وحشی افزایش و بازده تولید سایر محصولات کاهش یافته است. برای غربالگری یاخته های جهش یافته، از روش های مختلفی مانند بازدهی قند، خودکشی رشدمایه، خودکشی پروتون و وگس پروسکوئر سودجسته شده است؛ اما در نهایت میزان تولید هیدروژن به عنوان معیار انتخاب بهترین سویه جهش یافته در نظر گرفته شده است. بازده تولید هیدروژن در جهش زایی با عوامل شیمیایی بیشتر از جهش زایی با عوامل فیزیکی به دست آمده است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.