حداد.ع-زمردی.ع. صابوني.ف، همت ج
مجله زيست شناسي ایران، پاييز 1387 , دوره 21 , شماره 4 ; از صفحه 549 تا صفحه 564 .
2008

بمنظور تعيين تواليهاي احتمالي دخيل در تنظيم بيان ژن واقع در داخل اينترونهاي ژن فاكتور 8 انعقادي انسان، تواليهاي اينتروني اين ژن با بخشهايي از اينترون 1 ژن فاكتور 9 انعقادي انسان كه نقش تنظيمي آن قبلا گزارش شده، مقايسه شد. اين مقايسه تواليهاي تكراري با طولهاي متفاوت بين 350-50 جفت باز را در اينترونهاي ژن فاكتور 8 مشخص كرد. تواليهاي آشكار شده بيش از 74 درصد همگوني با تواليهاي بخشهاي مورد بررسي در اينترون 1 ژن فاكتور 9 نشان دادند. اگرچه نمي توان رابطه مستقيمي بين تعداد تواليهاي تكراري در هر اينترون و طول اينترون مربوطه مشاهده نمود، اما به نظر مي رسد كه الگوي پراكندگي و تعداد تواليهاي تكرار شده در ميان اينترونهاي ژن فاكتور 8 اتفاقي نيست. بعبارت ديگر تعداد و تراكم نسبي تواليهاي تكراري در اينترونهاي نزديك به يكي از دو انتهاي 5' و يا 3' ژن فاكتور 8 و همچنين در نزديكي يكي از دو انتهاي اينترونها بيشتر است. جهت يابي اين تواليها در طول اينترونهاي ژن فاكتور 8 نشان دهنده وجود تكرارهاي معكوس در طول برخي از اينترونها است كه مي تواند در تشكيل ساختارهاي ثانويه در پيشساز mRNA ژن فاكتور 8 و افزايش پايداري آن موثر واقع گردد. بررسي نواحي غيرقابل ترجمه در دو انتهاي 3' و 5' نشان از حضور يك نسخه از توالي تكراري در هر يك از اين مناطق مي دهد. مقايسه تواليهاي تكراري آشكار شده با تواليهاي تكراري شناخته شده ژنوم انسان، نشان مي دهد كه اين تواليها از زير خانواده هاي رتروترانسپوزونهاي شناخته شده Alu هستند. بررسيهاي بيشتر حضور تواليهاي كوتاه با قابليت اتصال عوامل نسخه برداري در داخل عناصر تكراري يافته شده را هويدا كرد. بررسي عملكرد تواليهاي آشكار شده در اينترونهاي ژن فاكتور 8 گام بعدي در ادامه اين تحقيق است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.