، علی پرچ ، مسعود حیدري ، دکتر مریم رنجبر ، دکتر علیرضا سدرپوشان ، نازنین کاظمینژاد ، دکتر جعفر همت ، زهرا سلیمانی فریبا حاج محمدي
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال بیست و یکم، شماره 3) پی در پی92 ،(مرداد و شهریور 1396
2017

زمینه: نانوذرات نقره بهدلیل اثرات مهارکنندگی و کشندگی قوي و در عین حال سازگاري با محیط زیست میتواند یک منبع جایگزین مناسب براي برخی از مصارف آنتیبیوتیکها باشد. هدف: این مطالعه بهمنظور بررسی اثرات ضدباکتریایی نانوذرات نقره سنتز شده به روش خارج سلولی توسط سویه جدید مقاوم حرارت ایزوپتریکولا واریابلیس IRSH1 و مواد سلولزي ارزان قیمت بر علیه باکتريهاي استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه برونتنی نانوذرات نقره به روش سنتز زیستی خارج سلولی توسط محلول رویی کشت سویه ایزوپتریکولا واریابلیس تولید و مشخصهیابی شد. فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات نقـره سـنتز ي بـا اسـتفاده از روش انتشـار د یسـک (کربـ ی- بـائر) بـر علیـ ه بـاکتري هـا ي استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا بر روي محیط مولر هینتون آگار بررسی شد. یافتهها: نانوذرات نقره با متوسط اندازه 77 نانومتر و شاخص پراکندگی 29/0 بهدست آمدند. در تراکم 1000 میکروگرم بر میلیلیتر نانوذرات نقـره، فعالیت ضدباکتریایی نانوذرات علیه باکتريهاي استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا هاله عدم رشد بهترتیب 10 و 11 میلیمتر بود. نتیجهگیري: نانوذرات نقره ساخته شده بهصورت کارآمد داراي فعالیت ضدباکتریایی علیه بـاکتري هـاي اسـتافیلوکوکوس اورئـوس و سـودوموناس آئروژینوزا است که نتایج بهدست آمده بیانگر حساسیت بیشتر سودوموناس آئروژینوزا بود.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.