نجمه فرمانبر ، جعفر همت ، علی اکبرحدادمشهدریزه
زیست فناوري دانشگاه تربیت مدرس دوره 8 ،شماره 3 ،پاییز 1396
2017

بیودیزل سوختی پاك، تجدیدپذیر، زیستتخریبپذیر، عاري از گوگرد و ترکیبات آروماتیک با منابع اولیه مشتق از چربیهاي حیوانی، گیاهی، جلبکها، قارچها و باکتريها میباشند. در میان این منابع، قارچهاي روغنی با توجه به قابلیت بالاي سنتز و تجمع تريآسیلگلیسرول، به عنوان منابع بسیار مطلوب تأمین زیست توده بیودیزلی گزارش شدهاند. لذا به منظور ارائه راهکارهایی در براي افزایش راندمان تولید مبتنی بر فناوريهاي نوین زیستی، پایش مکانیسمهاي مولکولی مرتبط با تولید و تجمع لیپید در این ارگانیسمها میتواند راهگشا باشد، که در این تحقیق در دستور کار قرار گرفت. به این منظور واکاوي مکانیسمهاي مولکولی مرتبط منجر به ، mce2 1 آشکارسازي آنزیمهاي مالیک کد شده از ژنهاي mce2 2 mce2 ، 3 MAE1 ، 1 MAE1 و 2 به عنوان آنزیمهاي مؤثر در تولید و تجمع لیپید در گونههاي مختلف قارچهاي روغنی شد. پایش ویژگیهاي ساختاري این ژنها، ضمن آشکارسازي طول و محتوي CG متفاوت، پیوسته بودن تمامی آنها را آشکار نمود. بررسی ویژگیهاي ساختاري آنزیمهاي مذکور ضمن آشکارسازي موقعیت سلولی آنها، حضور دمینهاي عملکردي MF_MAO1 ،M_Malic و malic را در تمامی آنها با قابلیت تأثیرپذیري از تغییرات پس از ترجمه را نشان داد. تشابهیابی پروتئینی آنزیمهاي مذکور، منجربه معرفی گونههاي قارچی با قابلیت احتمالی تولید چربی شد. از سویی دیگر مدلسازي ساختاري آنزیمها و شبه آنزیمهاي مالیک انتخابی ضمن ایجاد مدلهاي ساختاري مناسب، کیفیت و کارایی مطلوب آنها در اتصال به مالات را آشکار نمود. به طورکلی نتایج حاصل از این تحقیق ضمن معرفی گونههاي قارچی مناسب در تأمین زیست توده بیودیزلی، منجربه آشکارسازي آنزیمهاي مؤثر با ویژگیهاي خاص شد که میتواند در ردیابی سویههاي توانا در تولید بیودیزل و یا تراریختسازي مفید واقع گردد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.