رویا مروج، مھرداد آذین
مجلھ زیست شناسی ایران.شماره ٤ ،جلد ۲٥ .صفحھ .٥۰۸-٥۰۱
2012

فرآیند تخمیر میکروبی در بستر جامد پتانسیل تولید آنزیمها با هزینه کم در حجمهای وسیع صنعتی را داراست. در این بررسی از قارچ <em>&amp;nbsp;Trichoderma longibrachiatum</em> به منظور تولید آنزیمهای آمیلولیتیک بر روی بستر جامد کاه و سبوس گندم استفاده شد و جهت بهینه سازی شرایط کشت و تولید، از روش آماری تاگوچی استفاده شد. با این طراحی اثر پنج فاکتور شامل دما، میزان تلقیح، نوع منبع نیتروژنی،pH &amp;nbsp;و رطوبت روی میزان تولید آنزیم مورد بررسی قرار گرفت. بالاترین مقدار آنزیم تولید شده در شرایط بهینه (رطوبت 55 درصد، &amp;nbsp;pH 5/6، دما 25 درجه سانتی گراد، میزان تلقیح 10<sup>6</sup> و منبع نیتروژنی (NH4)2SO4) &amp;nbsp;U/g 8/363 به دست آمد که نسبت به &amp;nbsp;مقادیر حاصل از آزمایشهای قبل از بهینه سازی، 1/7 درصد افزایش نشان می&amp;zwnj;دهد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.