فرازمند، عباس.، محمدعلي كاظمي، علي قیصري، حمیدرضا ارومیھ
مجلھ آب و 1380 16-23 صفحات 37 شماره فاضلاب
2001

به منظور تصفیه پسابهای حاوی فلزات سنگین از قبیل سرب، روی، کادمیوم، جیوه و نیکل به روش احیاء باکتریایی سولفات بیوراکتورهای دارای بستر لجن ۵/۱ و ۵۰۰ لیتری طراحی و ساخته شد. با استفاده از لجن فعال تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی و فولوکولانت کاتیونی، بستر لجن در بیوراکتورها ایجاد شد. احیاء سولفات در بیوراکتورها موجب حذف اسیدیته و فلزات سنگین فاضلاب ورودی به شکل سولفیدهای نامحلول می گردد. بر اساس نتایج حاصل از آزمایشهای صورت گرفته ترسیب سولفیدی فلزات سنگین به طریق بیولوژیکی روش بسیار کارآمد و اقتصادی برای تصفیه فاضلابهای صنعتی دارای حجم بسیار زیاد و مقادیر ملایم حاوی فلزات سنگین است. از روش رسوب دهی سولفیدی به طریق بیولوژیکی میتوان به عنوان یک روش تصفیه پیشرفته و تکمیلی برای حذف کامل یونهای فلزی باقیمانده پس از تصفیه شیمیایی استفاده کرد. در این مقاله روش بیولوژیکی ترسیب سولفیدی، طراحی و ساخت بیوراکتور پانصد لیتری و نتایج مربوط به تصفیه فاضلابهای ساختگی و صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.