همت جعفر, امتيازي گيتي
مجله علوم كشاورزي ايران، 1379 , دوره 31 , شماره 2 ; از صفحه 255 تا صفحه 260 .
2000

باكتري يا باكتري هاي هيدروليز كننده سلولز احتمالي، طي دو سال متوالي از روده كرم جدا گرديد. بررسي نشان داد كه از روده كرم ابريشم در محيط سلولزآگار و در دماي 25C و 30C حداقل يك باكتري مزوفيل بي هوازي اختياري تجزيه كننده سلولز كه به عنوان سويه سلولوموناس شناسايي گرديد قابل جداسازي است اين سويه داراي زمان نسل حدود سه ساعت بود و در محيط كشت شش روزه بيشترين مقدار فعاليت اندوگلوکنازي را (3U/ml) نشان داد بنابراين روده كرم ابريشم حداقل زيستگاه اكولوژيك يك سويه سلولوموناس است كه مي تواند توانايي بالقوه جهت اهداف بيوتكنولوژي را نيز دارا باشد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.