، جعفر همت ، محسن واعظ فائزه اجرلو
مجله دنیای میکروبها سال دوازدهم شماره دوم )پیاپی 93 )تابستان 8931 893-843 صفحات
2019

سابقه و هدف: بخشي از تنوع زيستي و گوناگوني حيات در زيست بومهاي مختلف كره زمين، متعلق به مخمرها مي باشد. به دليل اهميت اقتصادي مخمرهاي كاروتنوئيدي، زيستگاههاي طبيعي و خاص آنها نيز مورد توجه است. اين مطالعه با هدف جداسازي و شناسايي مولكولي مخمرهاي كاروتنوئيدي تراوشات درختان كمياب توس در منطقه مارميشو در شمال غرب ايران اجرا گرديد. 
مواد و روشها: اين پژوهش به صورت مقطعي با نمونهبرداري از يكي از رويشگاههاي طبيعي درختان توس گونه بتوو پونودو در شمال غرب ايران، استان آذربايجان غربي صورت پذيرفت. با استفاده از محيط كشت انتخابي اقدام به جداسازي مخمرهوا گورديود. غربالگري كلني ها براي مدت يك ماه از نظر شكل و رنگ صورتي تا قرمز صورت گرفت. در نهايت بخش D2/D1 ريبوزومي براي 11 جدايه تعيين ترادف گرديد.
يافتهها: از 54 سويه مخمري جداسازي شده واجد رنگدانه صورتي- قرمز، ژن ريبوزومي براي 11 جدايه توالي يابي شد. مخمرهواي كاروتنوئيدي از نظر فيلوژنتيك در دسته بازيديومايكوتا مشتمل بر جنسهاي ردوتورو ، سيستوبازيديوم، سيسوتووفويولووبوازيوديووم، گزانتوفيلومايسس، يوستيلنتيلوما و رودوسپريديوم قرار گرفتند.
نتيجه گيري: الگوي منحصر به فرد اجتماع مخمرهاي كاروتنوئيدي شكل گرفته در اين كنام اكولوژيكي و قرار گرفتن جدايه ها با ميزان توليد متفاوت رنگدانه در 6 جنس با توان بيوسنتز ساختارهاي مختلف كاروتنوئيدي، نشان دهنده تنوع و غناي با ي اكوسيستم تراوشات درختان توس منطقه مارميشو از نظر اين گروه مخمرها است. اين مطالعه اولين گزارش از تنوع مخمرهاي كاروتنوئيدي در شمال غرب ايران مي باشد و اجتماع متمايز سويه هاي مخمري بومي اين زيستگاه را ارايه مي نمايد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.