گیلدا دزیانی؛ مھرداد آذین، مرتضی خوشوقت علی آبادی
جلھ زیست فناوری میکروارگانیزمھای محیطی. شماره دوم. صفحھ ۳۱-٤۳
2012

با توجه به اين که صنعت قند يکي از صنايع پرمصرف آب با پسابي داراي بار آلي (COD) بالا مي باشد، لزوم زيست تجزيه پذير بودن آن قبل از رهاسازي در محيط زيست امري ضروري است. قسمت عمده پساب کارخانه قند شاهرود، دوغاب گل کربنات کلسيم حاصل از تصفيه شربت و نيز زيرآب ديگ هاي بخار مي باشد که علي رغم وجود نرخ بالاي مواد آلي (COD)، به دليل غلظت بالاي املاح معدني خصوصا کلسيم و منيزيوم، داراي BOD5 بسيار پايين بوده و قابليت تجزيه بيولوژيکي ندارد. در اين مطالعه با حذف املاح معدني خصوصا کلسيم، توسط رزين کاتيوني هيدروژني، و در کنار آن افزودن اوره و فسفات دي آمونيوم به ترتيب به ميزان 1 و 0.3 گرم در ليتر، پساب قابليت تجزيه بيولوژيکي را بدست آورد. استفاده از منابع معدني نيتروژن مثل کلريد آمونيوم تاثيري در رشد ميکروارگانيسم ها نداشت.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.