سیده ساناز میرنژاد خباز، مریم قراچورلو ، مھرداد آذین ، مھرداد قوامی، بابک غیاثی طرزي
مجلھ علوم تغذیھ و صنایع غذایی ایران - سال نھم، شماره ۳ ،پاییز ۱۳۹۳ ، صفحات ۷۲ -.۶۳
2014

سابقه و هدف: صمغگیري اولین مرحله تصفیه روغن میباشد که به روشهاي مختلفی با هدف حذف فسفولیپیدها از روغن انجام میشود. در این تحقیق فرایند صمغگیري آنزیمی روغن خام سویا به عنوان روشی نوین و با هدف یافتن بهترین شرایط براي کاهش میزان فسفر مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: روغن سویاي خام با مقادیر مختلف آب (1 ، 2 ، 3 و 4 درصد) صمغگیري شد و مقادیر فسفر، اسید چرب آزاد و زمان پایداري تعیین گردید. با توجه به این که صمغگیري با 3 %آب بهترین نتیجه را در کاهش فسفر داشت، در مرحله بعد روغن سویاي خام و روغن صمغگیري شده با 3 %آب، با مقادیر 30 و 50 ppm آنزیم لسیتاز اولترا صمغ گیري شد و مقادیر فسفر، اسید چرب آزاد و زمان پایداري قبل و بعد از فرایند تعیین گردید. یافتهها: در روش صمغگیري با آب بیشترین کاهش در مقدار فسفر طی صمغگیري با 3 درصد آب به دست آمد. به طوري که میزان فسفر از ppm 22/497 در روغن خام به ppm 82/117) 3/76 درصد) کاهش یافت. از سوي دیگر نتایج نشان داد که صمغگیري آنزیمی روغن سویاي خام که حاوي مقدار قابل توجهی فسفاتید میباشد روش مناسبی نبوده اما وقتی روغن سویاي صمغگیري شده با آب که حاوي مقادیر کمتري فسفر (82/ppm117 (بود با آنزیم لسیتاز اولترا صمغگیري شد صرف نظر از تفاوت در دوز آنزیم (30 یا 50 ppm (میزان فسفر به طور قابل توجهی کاهش یافت و به کمتر ازppm 70 رسید. نتیجه گیري: صمغگیري آنزیمی براي روغن سویاي خام که حاوي مقدار قابل توجهی فسفاتید میباشد روش مناسبی نبوده بلکه میتواند به عنوان یک روش تکمیلی صمغگیري مورد استفاده قرار گیرد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.