سعید میردامادي ، نازیلا سلیمان زاده ، مهتا میرزایی ، پریا مطهري
بهداشت مواد غذايي، دوره 7 شماره 1، 1-19
2017
پپتیدهای زیست فعال اجزاء پروتئینی هستند که در درون ساختار پروتئین غیرفعال بوده و وقتی در اثر هیدرولیز آنزیمی آزاد میشوند، از منابع گیاهی، عملکردهای فیزیولوژیکی مختلفی نشان میدهند. اخیراً شناخت و تعیین ویژگیهای پپتیدهای زیست فعال بهدستآمده حیوانی و میکروبی مختلف بسیار موردتوجه قرارگرفته است. پپتیدهای زیست فعال با استفاده از هیدرولیز آنزیمی توسط آنزیمهای استخراجشده از میکروارگانیسمها یا گیاهان یا آنزیمهای گوارشی و تخمیر توسط کشتهای آغازگر پروتئولیتیک تولید میشوند و بر اساس امالح، تقویتکنندگی سیستم ایمنی، ترکیب و توالی اسیدهای آمینه دارای عملکردهای مختلف شامل اثرات آرامشبخشی، باند دهندگی غیره میباشند. پپتیدهای زیست فعال با روشهای آنتیاکسیدانی، ضدمیکروبی، ضدالتهاب، کاهشدهندگی کلسترول، ضد فشارخون و مختلف شامل تکنیکهای جداسازی غشایی و کروماتوگرافی از محصوالت هیدرولیز پروتئینی جداسازی و با استفاده از تکنیکهای یست فعال بهعنوان اجزاء سالمت بخشی یا درمانی وابسته به اطمینان اسپکترومتری مورد شناسایی قرار میگیرند. امکان استفاده از پپتیدهای ز مختلف در تکمیل مطالعات آزمایشگاهی، امکان بررسی مکانیسم عملکردی پپتیدهای مختلف را فراهم آورده است. از پایداری زیستی، دسترسی زیستی و ایمنی آنها میباشد. امروزه استفاده از تکنیکهای مبتنی بر کامپیوتر و استفاده از بانکهای اطالعاتی مختلف در تکمیل مطالعات آزمایشگاهی، امکان بررسی مکانیسم عملکردی پپتیدهای مختلف را فراهم آورده است.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.