محمدي سیچاني مریم, مظاھري اسدي مھناز, فرازمند عباس, كیاني راد مھران, احدي علي محمد, ھادیان ھادي
نشریھ زیست شناسی میکروارگانیسمھا، دوره 6 , شماره 22 از صفحھ 77 تا .1395 . 88 صفحھ
2016

مقدمه: زدودن هيدروکربن هاي نفتي از خاک و منابع طبيعي مانند آب يا کاهش دادن آنها از چالش هاي جدي کشورها به ويژه کشورهاي نفت خيز جهان به شمار مي رود. بهره گيري از کمپوست قارچ هاي سپيد پوساننده مي تواند در زيست بهسازي خاک هاي آلوده به هيدروکربن هاي نفتي کارايي داشته باشد. هدف از اين پژوهش، شناسايي مولکولي نمونه اي از قارچ سپيد پوساننده و ارزيابي توانايي آن در زيست بهسازي خاک هاي آلوده به هيدروکربن هاي نفتي است.
مواد و روش ها: پسماند کمپوست قارچ سپيد پوساننده به نسبت 3، 5 و 10 درصد با نمونه خاک آلوده به هيدروکربن هاي نفتي آميخته شد. تيمارها 3 ماه در دماي 23 تا 25 درجه سانتي گراد نگهداري و هر 48 ساعت مطابق با گنجايش خاک براي نگهداري آب، آبياري و زيرورو شدند.کاهش ميزان هيدروکربن هاي نفتي خاک به روش گازکروماتوگرافي بررسي و اکوتوکسيسيته خاک تيمارشده به روش جوانه زني بذر ارزيابي شد. نتايج: برپايه ترادف ژنتيکي18S rRNA  قارچ بررسي شده، گانودرما لوسيدوم شناسايي و با شماره KX525204 در بانک جهاني ژن ثبت شد. درصد کاهش هيدروکربن هاي نفتي در خاک تيمارشده با کمپوست 3، 5 و 10 درصد بين 42 تا 71 درصد تعيين شد. جوانه زني بذر در تيمارهاي گوناگون خاک بين 20.8 تا 70.8 درصد بود.نتايج کروماتوگرافي گازي نيز کاهش ترکيبات هيدروکربني خاک را نشان داد. بحث و نتيجه گيري: پسماند قارچ سپيد پوساننده گانودرما لوسيدوم توانايي زدودن هيدروکربن هاي نفتي را از خاک هاي آلوده دارد. با افزايش ميزان کمپوست آميخته شده با خاک آلوده، درصد زدودن هيدروکربن ها نيز افزايش يافت. تيمار خاک آلوده به هيدروکربن هاي نفتي با 10 درصد پسماند کمپوست قارچ گانودرما لوسيدوم طي 3 ماه براي زدودن آلودگي هاي نفتي خاک بهتر از تيمارهاي ديگر است
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.