Souri A., Mirzaei M., Mirdamadi S.
journal of Food Science and Technology, No. 85, Vol. 15, 73-96
2020

جهت بهبود زنده مانی باکتریهاي پروبیوتیک در آب میوه ها، از راهکارهاي متعددي نظیر به کارگیري ترکیبات آنتی اکسیدان استفاده می شود. در پژوهش حاضر، اثر افزودن عصاره چاي سبز (با غلظت هاي 5/1 ،5/2و 5/3 درصد) بعنوان یک ترکیب آنتی اکسیدان بر زنده مانی باکتري لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس(1643 PTCC ،(خواص فیزیکو شیمیایی و آنتی اکسیدانی (مهار کنندگی رادیکال DPPH (و ویژگی هاي ارگانولپتیکی آب هندوانه طی 21روز نگهداري در دماي 4 درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که با گذشت زمان از روز یکم تا روز چهاردهم، pH نمونه ها کاهش و از روز چهاردهم تا روز بیست و یکم افزایش می یابد(05/0˂P .(میزان اسیدیته نمونه ها از روز یکم تا روز چهاردهم افزایش و از روز چهاردهم تا بیست ویکم کاهش یافت(05/0˂P .(در تمامی روزهاي مورد بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی تمامی نمونه هاي حاوي عصاره چاي سبز، بالاتر از نمونه شاهد بود(05/0˂P (و با گذشت زمان در طی نگهداري فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه ها به طور معنی داري کاهش یافت(05/0˂P .(نتایج نشان دادند با افزایش غلظت چاي سبز، میزان زنده مانی باکتریها به طور معنی داري(05/0˂P (افزایش یافته است و ارتباط مستقیمی بین فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه ها و زنده مانی باکتري هاي پروبیوتیک مشاهده شد. در مجموع با در نظر گرفتن خواص فیزیکوشیمیایی و حسی مورد بررسی و میزان زنده مانی باکتري هاي پروبیوتیک، نمونه حاوي5/2درصد عصاره چاي سبز بعنوان بهترین نمونه شناخته شد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.