محبوبه اکبری زارع * حمیده افقی مهناز هادی زاده
نشریه علمی زیستشناسی دریا ، سال 11 شماره43
2019

سپیرولینا پالتنسیس یک ریزجلبک سبز- آبی است که به دلیل میزان باالی پروتئین بهعنوان یک ماده غذایی باارزش معرفیشده است. این ریز جلبک منبع غنی از ترکیبات زیست فعال است. هدف از این مطالعه تعیین حضور و تنوع ترکیبات فنلی و همچنین تعیین درصد این ترکیبات در ریزجلبک اسپیرولینا پالتنسیس با دو روش کروماتوگرافی TLC و HPLC است . در این مطالعه میزان ترکیبات فنلی تام با روش اسپکترو فتومتری اندازهگیری شد و سپس با استفاده از کروماتوگرافی الیهنازک )TLC )و کروماتوگرافی با کارایی باال )HPLC )حضور 14 ترکیب فنلی و همچنین آسکوربیک اسید و درصد این ترکیبات در کل ترکیبات فنلی بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان فنل تام استخراجشده در ریز جلبک اسپیرولینا پالتنسیس در عصاره آبی آن با حالل آب نسبت به عصاره الکلی با متانول بهطور معنیداری بیشتر بود. مقدار فنل تام در عصاره آبی 41±/0 5/150 میلیگرم و در عصاره متانولی 47/0 ±8/32 میلیگرم معادل اسید گالیک در گرم اسپیرولینا بود. از میان 14 ترکیب فنلی استاندارد حضور 10 ترکیب فنلی کورکومین، آسکوربیک اسید ، تانیک اسید، سالیسیلیک اسید، االژیک اسید،گالیک اسید، کاتچین، کوئرسیتین، وانیلین و بنزوئیک اسید در اسپیرولینا تأیید شد. بیشترین مقدار ترکیب فنلی موجود کورکومین با مقدار 30 درصد و آسکوربیک اسید به میزان 3/20 درصد بود و کمترین ترکیب فنلی مربوط به بنزوئیک اسید با 05/0 درصد بود. حضور مقدار باالی ترکیبات فنلی و بهویژه درصد باالی کورکومین و اسید آسکوربیک بهعنوان آنتیاکسیدانهای قوی در اسپیرولینا بر ارزش غذایی این ریزجلبک که از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا بهعنوان یک غذای برتر معرفیشده است، میافزاید.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.