گروه پژوهشی:
گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی
استاد
سمت:
رئیس پژوهشکده
mirdamadi@irost.ir
گروه پژوهشی:
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
دانشیار
سمت:
معاون پژوهشکده
m.safavi@irost.ir
تلفن:
021-56276636
گروه پژوهشی:
گروه زيست انرژی و فرآيندهای تبديلی
استاد
سمت:
مدیرگروه زیست انرژی و فرایندهای تبدیلی
azin@irost.ir
تلفن:
09121033627
گروه پژوهشی:
گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی
دانشیار
سمت:
مدیر گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی
تلفن:
02156276020
گروه پژوهشی:
زیست فناوری صنعتی و محیط زیست
استادیار
سمت:
مدیر گروه زیست فناوری صنعتی و محيط زیست
vaez_m@yahoo.com
دورنگار:
021-57416803
تلفن:
021-57416807
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.