کارکنان

مهندس
سمت:
کارشناس و امین اموال پژوهشکده
rasoul_agah@yahoo.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
02156276636
کارشناس پژوهشی
zesfehani_2006@yahoo.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
02156276636
کارشناس پژوهشی
s_jafary@live.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
56276326-2351
کارشناس پژوهشی
a_reza@irost.org
دورنگار:
021-56276322
تلفن:
021-56276690
کارشناس ارشد پژوهشی
farzaneh_salami@yahoo.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
02156276636
کارشناس پژوهشی
sheykhinejad@irost.ir
دورنگار:
021-56276636
تلفن:
021-56276636
کارشناس پژوهشی
zohrehamidi56@yahoo.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
56276326-2352
سمت:
مسئول دفتر پژوهشکده زیست فناوری
دورنگار:
02156276636
تلفن:
02156276636
کارشناس پژوهشی
nazanin.kazeminejad@gmail.com
دورنگار:
02156276636
تلفن:
02156276021 ext6264
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.